IHJA Schedule Members Horses A Divisions B Divisions IHJA
Year IHJA A Circuit Results IHJA B Circuit Results
2022 2022 A Points in Word
2022 A Division Points2022 A Show Results
2022 A Horses *  2022 A Riders
2022 B Points in Word
2022 B Division Points *  2022 B Show Results
2022 B Horses * 2022 B Riders
2021 2021 A Points in Word
2021 A Division Points2021 A Show Results
2021 A Horses *  2021 A Riders
2021 B Points in Word
2021 B Division Points *  2021 B Show Results
2021 B Horses * 2021 B Riders
2020 2020 A Points in Word
2020 A Division Points2020 A Show Results
2020 A Horses *  2020 A Riders
2020 B Points in Word
2020 B Division Points *  2020 B Show Results
2020 B Horses * 2020 B Riders
2019 2019 A Points in Word
2019 A Division Points2019 A Show Results
2019 A Horses *  2019 A Riders
2019 B Points in Word
2019 B Division Points *  2019 B Show Results
2019 B Horses * 2019 B Riders
2018 2018 A Points in Word
2018 A Division Points2018 A Show Results
2018 A Horses *  2018 A Riders
2018 B Points in Word
2018 B Division Points *  2018 B Show Results
2018 B Horses * 2018 B Riders
2017 2017 A Points in Word
2017 A Division Points2017 A Show Results
2017 A Horses *  2017 A Riders
2017 B Points in Word
2017 B Division Points *  2017 B Show Results
2017 B Horses * 2017 B Riders
2016 2016 A Points in Word
2016 A Division Points2016 A Show Results
2016 A Horses *  2016 A Riders
2016 B Points in Word
2016 B Division Points *  2016 B Show Results
2016 B Horses * 2016 B Riders
2015 2015 A Points in Word
2015 A Division Points2015 A Show Results
2015 A Horses *  2015 A Riders
2015 B Points in Word
2015 B Division Points *  2015 B Show Results
2015 B Horses * 2015 B Riders
2014 2014 A Points in Word
2014 A Division Points2014 A Show Results
2014 A Horses *  2014 A Riders
2014 B Points in Word
2014 B Division Points *  2014 B Show Results
2014 B Horses * 2014 B Riders
2013 2013 A Points in Word
2013 A Division Points * 2013 A Show Results
2013 A Horses * 2013 A Riders
2013 B Points in Word
2013 B Division Points * 2013 B Show Results
2013 B Horses * 2013 B Riders
2012 2012 A Points in Word
2012 A Division Points * 2012 A Show Results
2012 A Horses * 2012 A Riders
2012 B Points in Word
2012 B Division Points2012 B Show Results
2012 B Horses * 2012 B Riders
2011 2011 A Points in Word
2011 A Division Points * 2011 A Show Results
2011 A Horses * 2011 A Riders
2011 B Points in Word
2011 B Division Points *  2011 B Show Results
2011 B Horses * 2011 B Riders
2010 2010 A Points in Word
2010 A Division Points * 2010 A Show Results
2010 A Horses * 2010 A Riders
2010 B Points in Word
2010 B Division Points * 2010 B Show Results
2010 B Horses * 2010 B Riders
2009 2009 A Points in Word
2009 A Division Points * 2009 A Show Results
2009 A Horses * 2009 A Riders
2009 B Points in Word
2009 B Division Points * 2009 B Show Results
2009 B Horses * 2009 B Riders
2008 2008 A Points in Word
2008 A Division Points * 2008 A Show Results
2008 A Horses * 2008 A Riders
2008 B Points in Word
2008 B Division Points *  2008 B Show Results
2008 B Horses * 2008 B Riders
2007 2007 A Points * 2007 A Shows
2007 A Horses * 2007 A Riders
2007 B Points2007 B Shows
2007 B Horses * 2007 B Riders
2006 2006 A Points * 2006 A Shows
2006 A Horses * 2006 A Riders
2006 B Points * 2006 B Shows
2006 B Horses * 2006 B Riders
2005 2005 A Circuit Point Index 2005 B Circuit Point Index